Algemene voorwaarden

{

Het is goed om dingen zakelijk vast te leggen. Ik hoop bovenal dat je met meer levenservaring en inzicht de samengebrachte tijd mag afsluiten. 

Algemene voorwaarden / behandelovereenkomsten

Met deze behandelovereenkomst informeer ik je over zaken die we samen afspreken en die als voorwaarden zijn vastgelegd binnen de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.

1. Behandeling
Voor de behandeling maak ik gebruik van de volgende werkwijze: inzicht gevende psychotherapie. Ik maak daarbinnen gebruik van verschillende methodieken waaronder contextuele therapie, schemagerichte therapie, traumatherapie (EMDR) en Brainspotting, lichaamsgerichte therapie en prenatale psychohologie. Voor de lichaamsgerichte therapie kan het nodig zijn dat ik je fysiek aanraak. Dit zal ik met de grootst mogelijke integriteit doen en alleen met jouw toestemming.

Middels het behandelplan heb ik je geïnformeerd over de aard, het doel en de duur van de therapie. Ik stel samen met jou een behandelplan op. Door ondertekening van het plan geef je toestemming voor de uitvoering hiervan.

Je geeft mij naar beste weten die informatie en de medewerking die ik nodig heb voor het geven van therapie. Je hebt mij bij de start van de therapie geïnformeerd over:
eventuele lopende of eerder gevolgde therapieën
welke diagnoses zijn gesteld en waarvoor je al dan niet behandeling hebt ondergaan en wat de resultaten waren van de gevolgde therapie(en);
medicijnen en middelengebruik

Indien dit noodzakelijk is voor de therapie en pas na schriftelijke toestemming, vraag ik gegevens op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.

2. Tarieven en vergoedingen
Ik werk op basis van een uurtarief. Consulten die langer duren dan een uur worden naar ratio omgerekend. Je bent van te voren geïnformeerd over het uurtarief.
Na het consult ontvang je per mail de rekening om deze binnen twee dagen te voldoen. Indien gewenst kan er, direct na het consult per pin betaald worden.

Voor de therapeutische sessies kun je eventueel een (deel) vergoeding ontvangen van de zorgverzekeraar. Bij vergoedingen uit het aanvullende pakker wordt het eigen risico niet aangesproken en is verwijzing door een huisarts of medisch specialist niet noodzakelijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van de voorwaarden tot vergoeding (kijk ook op https://nvpa.org/verzekeringen/public) en het indienen van de verkregen factuur.

Indien rapportage naar derde is gewenst bereken ik 65 euro per rapportage.
De prijzen voor trainingen, audio’s of andere middelen zijn van te voren bekend.

3. Waarneming bij ziekte
Indien er sprake is van ernstige en/of langdurige ziekte van mijn kant wordt indien dit gewenst is, je dossier overgedragen aan een collega waar de therapie voortgezet kan worden.

Tijdens mijn vakanties is er geen waarneming door een collega.

4. Afspraken maken en annuleren en mailbeantwoording
Afspraken worden in overleg met je gemaakt. Reeds ingeplande consulten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet door te mailen naar contact@jannabeek.nl. Je kunt ook bellen naar 06 36 16 80 25.

Ik open de mail twee keer daags van maandag tot en met donderdag. Ik streef er naar mails binnen 24 uur te beantwoorden.

5. Privacy en geheimhoudingsplicht
Ik verplicht me tot geheimhouding van jouw gegevens. Ik verstrek deze gegevens niet aan anderen, tenzij je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven, de wet een uitzondering maakt of er sprake is van een conflict van plichten.

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volg ik de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het dossier registreer ik alle genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, de collegiale adviezen en de afweging om wel of geen melding te doen bij het AMK.

Ik heb met je besproken of je toestemming geeft om je mailadres te gebruiken om naast het verzenden van de nota’s, je ook op de hoogte te stellen van mijn activiteiten, bijvoorbeeld het informeren over lezingen of communiceren over trainingen.

6. Rapportage en dossier
Jouw gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Zoals in de privacyverklaring is opgenomen wordt je dossier twintig jaar na het laatste consult bewaard. Je hebt het recht het dossier eerder te laten vernietigen, mits er geen zwaarwegende redenen zijn om ze tocht te bewaren. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek bij de praktijk te worden ingediend,
Alle gegevens in het dossier kun je inzien en opvragen. Een kopie ervan kost 25 euro (exclusief btw). De werkaantekening maken alleen deel uit van het dossier nadat ze samen zijn doorgesproken. Ik verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt van de sessies voor jouw proces.

Bij mijn overlijden wordt het dossier overgedragen aan een collega met wie hierover een overeenkomst is gesloten. Hierbij horen niet de werkaantekeningen.

7. Klachten
Ik handel conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsverenigingen en koepelorganisaties waarbij ik ben aangesloten.

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Je kunt dit eerst met mij bespreken. Als we er samen niet uitkomen kun je een klacht indienen. Voor de klachtenfunctionaris en geschillencommissie ben ik aangesloten bij de SCAG onder nummer 17292

Bij ernstige klachten kun je een klacht indienen onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrechtspraak NAP (www.tuchtrechtsrpaak-nap.nl)

8. Aansprakelijkheid
Ik ben als pyscho-sociaal therapeute niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgesteld verwachtingen en andere immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Janna Beek psycho-sociaal therapeute van Psychotherapie Praktijk en Educatie en behoudens het geval van een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan.
Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Psychotherapie Praktijk en Educatie van Janna Beek tegenover een cliënt beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering word uitgekeerd.

9. Duur
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgesproken behandeling. Na afloop eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door opzegging (waarbij we dit zorgvuldig hebben doorgesproken) of indien sprake is van overlijden van een van beiden.
De tot dan gemaakte kosten komen voor rekening van jou.

10. Bijzonderheden van belang voor de therapie
Het is goed om dingen zakelijk vast te leggen. Ik hoop bovenal dat de therapie een vruchtbare tijd mag zijn waarin je mag groeien, ontdekken, en je met meer levenservaring en inzicht de samengebrachte tijd mag afsluiten.